do początku mapa serwisu kontakt  
Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK 2021/2022

1. Świetlica szkolna jest integralną częścią Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. Reymonta w Skotnikach

2. Świetlica zatrudnia pracowników pedagogicznych - nauczycieli - wychowawców.

3. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawują dyrektor szkoły.

4. Świetlica funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa - Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. 2017 poz, 59), Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r.; poz,649, ze zm), Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. Reymonta w Skotnikach

5. Działalność świetlicy jest dokumentowana w dzienniku zajęć świetlicy.

6. Świetlica przeznaczona jest uczniów, którzy ze względu na czas pracy rodziców/ opiekunów prawnych (oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują) lub organizacji dojazdu do szkoły, muszą dłużej przebywać w szkole.

7. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców / opiekunów - ,,Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”.

8. Zajęć świetlicowych nie organizuje się w czasie ferii szkolnych.

9. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do momentu odwozów lub odebrania dziecka przez rodziców.

10. Dziecko odbierane jest przez rodziców lub osoby wskazane przez rodziców / opiekunów prawnych lub opuszcza świetlicę samodzielnie (odpowiedni wpis w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej).

11. Dzieci muszą być odbierane przez osoby dorosłe.

12. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o wcześniejszym odbiorze dziecka zapisanego do świetlicy ze szkoły.

13. Rodzic/ opiekun prawny osobiście odbiera dziecko ze świetlicy. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.

14. Nauczyciel stanowczo odmawia wydania ucznia w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychoaktywnych lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić uczniowi bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica/opiekuna lub inną upoważnioną do odbioru ucznia osobę oraz informuje o zdarzeniu przełożonego.

15. Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną, musi posiadać pisemne oświadczenie, że rodzic wyraża zgodę i ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy).

16. Nauczyciele - wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosi się do świetlicy.

17. Dzieci zakwalifikowane do świetlicy zobowiązane są do regularnego uczęszczania na zajęcia (przed i po lekcjach) wg ustaleń z rodzicami / prawnymi opiekunami.

17. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.

18. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej mają obowiązek uczestniczyć w zaplanowanych zajęciach świetlicowych, wypełniać polecenia wychowawców świetlicy oraz zachowywać się nienagannie.

19. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy.

20. W czasie zajęć świetlicowych uczniów obowiązują te same zasady i sposoby oceniania zachowania, co podczas wszystkich zajęć edukacyjnych w szkole.

21. Wychowawca klasy, wystawiając uczniowi ocenę z zachowania na koniec semestru/ roku szkolnego, uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

22. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy (meble, gry, zabawki, sprzęt sportowy). Po zakończonej zabawie porządkują gry i zabawki.

23. Za zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiadają ich rodzice, którzy zobowiązani są do naprawienia lub zrekompensowania szkód.

24. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w sali przedmioty, przyniesione zabawki, zaginione telefony komórkowe i inne urządzenia.

25. Wychowawcy świetlicy organizują zajęcia świetlicowe, uwzględniając potrzeby edukacyjne, rozwojowe, możliwości psychofizyczne uczniów.

26. Wychowawcy świetlicy rozwijają zainteresowania uczniów oraz pomagają im w odrabianiu lekcji.

27. Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń mobilnych.

28. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do informowania wychowawców świetlicy (pisemnie w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej) o rezygnacji dziecka z pobytu w świetlicy.

29. W czasie pandemii wskazane jest ograniczenie przebywania dziecka w świetlicy szkolnej do koniecznego minimum. Rodzice, którzy mają możliwość zapewnienia opieki nie powinni przyprowadzać dziecka do świetlicy. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w warunkach domowej izolacji.