do początku mapa serwisu kontakt  
Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Skotnikach deklaruje zapewnienie dostępu do swojej strony internetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. Reymonta w Skotnikach pspskotniki.pl
Data publikacji strony internetowej: 1 marca 2009 r.
Data ostatniej istotnej  aktualizacji: 31 marca 2021 r.

 


Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji moblilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
Zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były publikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Obsługa strony jest możliwa przy pomocy klawiatury jaki i myszki. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Bronisława Piasta
e-mail: pspskotniki@wp.pl
telefon/fax:158314299
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu, wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu, zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp
Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl
 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. Reymonta  w Skotnikach
Skotniki 64, 27-650 Samborzec
Tel. 158314299
e-mail pspskotniki@wp.pl

 

Dostępność architektoniczna

Publiczna Szkoa Podstawowa w Skotnikach  mieści się w jednym budynku: 27-650 Samborzec, Skotniki 64

Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny, w którym znajdują się sale lekcyjne, biblioteka, sala gimnastyczna. Szkoła posiada  trzy wejścia do których prowadzą schody. Przy wejściu obok sali gimnastycznej znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy, poruszanie się między piętrami jest utrudnione. Na parterze znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku braku możliwości poruszania się wszelkie sprawy można załatwiać na parterze budynku. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Brak ograniczeń wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeń.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma zabezpieczeń bramkowych.

W budynku nie ma oznaczenia w alfabecie Braille’a/oznaczenia kontrastowe lub w druku dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma  możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego

 


Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Publiczną Szkołę Podstawową w Skotnikach.