do początku mapa serwisu kontakt  
Aktualności
Nauczanie zdalne

 

 

 
 

 
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego - 1 września 2020 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2020 r.

 

Ferie zimowe - 4 - 17 stycznia 2021 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna - 1 – 6 kwietnia 2021 r.

 

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

25 maja 2021 r.  godz. 9.00 język polski

26 maja 2021 r.  godz. 9.00 matematyka

27 maja 2021 r.  godz. 9.00 język obcy

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

14 października 2020 r.

2 listopada 2020 r.

21 - 22 grudnia 2020 r.

25 - 27 maja 2021 r. – spr. kl. VIII

4 czerwca 2021 r.

 

Zakończenie roku szkolnego - 25 czerwca 2021 r.

 

Ferie letnie - 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 
 

 
Rozpoczęcie roku szkolnego

 

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 

1.09.2020r. o godz.9.00.

Uczniowie spotykają się z wychowawcami w klasach.

Prosimy o zachowanie procedur bezpieczeństwa.

 
 

 
Procedury bezpieczeństwa

REGULAMIN DZIAŁANIA W WARUNKACH STANU EPIDEMII W PRZEDSZKOLU I SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKOTNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Opracowany na podstawie art.8a ust..5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.poz.59,oraz z 2020r.poz.322,374 i 567) oraz Rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Procedury postępowania w czasie zajęć opiekuńczych z elementami zajęć dydaktycznych w przedszkolu oraz szkole podstawowej z uczniami kl. I-VIII oraz zasady dla ucznia odbywającego zajęcia rewalidacyjne w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19.

 

1.Organizacja pracy

 • Szkoła udostępnia dla dzieci 9 sal lekcyjnych.
 • Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 • W grupie może przebywać do 12 dzieci.
 • Organizacja pracy, uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 • Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie jest mniejsza niż 1,5m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 • W sali, w której przebywa grupa usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko całkowicie zdrowe, bez objawów chorobowych.
 • Dzieci do szkoły są przyprowadzane/ odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych - nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do szkoły i ze szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 • Dziecko jest oddawane opiekunowi szkoły/rodzicowi w szatni.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły(holl), z zachowaniem zasady -1 rodzic z dzieckiem.
 • Sale szkolne są wietrzone co godzinę (45min).  
 • Nauczyciele i pracownicy obsługi zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 • Przebywanie osób trzecich w szkole jest ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w niezbędne, indywidualne środki ochrony osobistej.
 • Zapewniony jest sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka poprzez skorzystanie ze wskazanego przez rodzica/opiekuna numeru telefonu.
 • Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
 • Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby jest niezwłocznie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u większej ilości dzieci - dziecko przebywa minimum 2 m odległości od innych osób  znajdujących się w tym pomieszczeniu. Jednocześnie natychmiast jest powiadomiony rodzic/opiekun w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 • Dziecko w odizolowanym pomieszczeniu przebywa z opiekunem. Opiekun dziecka posiada środki ochrony osobistej: fartuch ochronny, maseczka, przyłbica, rękawiczki. Na czas oczekiwania na odbiór przez rodzica dziecku należy założyć maseczkę. Dziecko będzie odebrane przez rodzica bezpośrednio z izolowanego pomieszczenia.
 • Jest możliwość korzystania przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły i pobliskich terenach rekreacyjnych.

 

 

2.Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, gastronomia

 • Przed wejściem do budynku zamieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do szkoły poprzez skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk.
 • Osoby dorosłe wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie przy wejściu, zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos.
 • Pracownicy szkoły są zobowiązani są regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników oraz łazienek i zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet.
 • Przed przeprowadzeniem dezynfekcji należy zapoznać się z instrukcją od producenta i ściśle jej przestrzegać. Należy zwrócić szczególną uwagę na czas niezbędnego wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków dezynfekujących.
 • Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania instrukcji mycia i dezynfekcji rąk umieszczonych w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych przy dozownikach.
 • Wszystkie pomieszczenia szkoły są wietrzone co godzinę.
 • Dostawcy cateringu nie będą wchodzili na teren szkoły.
 • W szkolnej kuchni szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu i wyparzać w temperaturze minimum 600 C – wykonuje to pracownik szkoły.

 

 

3.Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu szkoły

 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 • Na pomieszczenie do odizolowania pracownika wykazującego objawy chorobowe zostaje wyznaczone odrębne pomieszczenie.
 • Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z procedurą postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem oraz potrzebnymi numerami telefonów:

Sanepid - 15 832-22-63, 15 832-23-22

służby medyczne - 999.

 

 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia korona wirusem

lub zachorowania na COVID-19:

 • Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną w Sandomierzu oraz powiadomić dyrektora szkoły. W razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika przebywającego w szkole niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Sandomierzu. Pracownik musi stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał w/w pracownik, należy poddać gruntownej dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami.
 • Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • W szkole są umieszczone w określonych miejscach(łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej w Sandomierzu , służb medycznych.
 • Dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca tym osobom stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • W przypadku wątpliwości zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny może wydać opinię o pracy szkoły w trybie zdalnym lub mieszanym. Zasady zawieszenia, ograniczenia zajęć stacjonarnych i wprowadzenia nauczania zdalnego lub innego sposobu realizowania zajęć określa Rozporządzenie MEN
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenie MEN
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Procedury wchodzą w życie z dniem 1 września 2020r. i obowiązują do czasu ich odwołania. Wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

 
 

 
10 zasad dla rodzica
 

 
10 zasad dla ucznia
 

 
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

           Rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej przez wychowawców odbędzie się 26 czerwca 2020r. po mszy świętej. Uczniowie z kościoła udają się bezpośrednio do klas z zachowaniem procedur bezpieczeństwa (odległość 1,5 m; maseczki; rękawiczki).

           Prosimy, aby uczniowie weszli do szkoły bez osób towarzyszących (rodzice, dziadkowie czekają przed szkołą).

 

Prosimy nie gromadzić się na terenie szkoły i dostosować się do wytycznych MEN w związku z organizacją wydawania świadectw szkolnych.

 

 

 
 

 
Zwrot podręczników

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

 

We wtorek 23 czerwca prosimy o zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej według poniższego harmonogramu:

 

godz. 9.00 - klasa I

godz. 9.15 - klasa II

godz. 9.30 - klasa III

godz. 9.45 - klasa IV

godz. 10.00 - klasa VI

godz. 10.15 - klasa VII

godz. 10.30 - klasa VIII

 

Podręczniki proszę włożyć do reklamówki i dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem. Odbiór podręczników przy wejściu do szkoły od strony drogi.

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek.

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin zwrotu podręczników i książek do biblioteki.
 

 
Wytyczne MEN, MZ i GIS 

 
Wytyczne MEN, MZ i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 r.

 

 

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

 

 

więcej
 
<<  <  1   2   3   4   5   6   7   8   >  >>