do początku mapa serwisu kontakt  
Aktualności
Życzenia świąteczne

 
 

 
Nauczanie zdalne

Ogłoszenie!

 

Po szczegółowej analizie sytuacji epidemiologicznej

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 

w Sandomierzu przedłuża nauczanie zdalne

 

do 31 marca 2021 roku.

 
 

 
Nauczanie zdalne

OGŁOSZENIE

 

Z powodu potwierdzonych zakażeń czterech nauczycieli

wirusem SARS-CoV-2 zgodnie z opinią Sanepidu

od 3 marca 2021 do odwołania

w klasach I, II, III, oddziale przedszkolnym

i punkcie przedszkolnym

zajęcia będą prowadzone zdalnie przez zdrowych nauczycieli.

Nauczyciele chorzy mogą zadawać treści programowe do samodzielnego opracowania przez uczniów.

 
 

 
Procedury bezpieczeństwa w związku z powrotem do szkoły uczniów klas I-III

 

 

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA

Publicznej Szkoły Podstawowej w Skotnikach

 w czasie pandemii

 

Obowiązują od 18 stycznia 2021 r.

 

Organizacja zajęć w szkole

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń klas 1-3  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. O przebywaniu ucznia i pozostałych domowników na kwarantannie lub izolacji domowej opiekunowie ucznia są zobowiązani niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasay:1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym, w tym  stosować środki ochrony osobistej: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub obowiązkowa dezynfekcja rąk.
 5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 6. Osoby z zewnątrz (goście szkoły, interesanci, kontrahenci, dostawcy itp.) zobowiązani są do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Na terenie szkoły (w miejscach wskazanych) mogą przebywać, za zgodą dyrektora szkoły bądź osoby upoważnionej, jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. obszarach.
 7. Dyrektor szkoły, wychowawcy klas i pozostali nauczyciele w celu szybkiej i  skutecznej komunikacji kontaktują się z opiekunami uczniów telefonicznie (w przypadku nagłych zdarzeń) lub za pomocą dziennika elektronicznego i innych komunikatorów internetowych.  Opiekunowie uczniów zobowiązani są do bezzwłocznego odbierania informacji i udzielania odpowiedzi.
 8. Przed rozpoczęciem zajęć oraz w ich trakcie uczniowie mogą mieć mierzoną temperaturę ciała termometrem bezdotykowym.  
 9. Uczeń u którego w trakcie pobytu w szkole zostały zaobserwowane  objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) zostaje  odizolowany w odrębnym pomieszczeniu. Opiekunowie ucznia są natychmiast powiadamiani  o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 10. Nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły są zobowiązani do egzekwowania przestrzegania  dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczania gromadzenia się uczniów na terenie szkoły.
 11. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 12. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali (z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego i informatyki).
 13. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, przed i po posiłku, poi powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 14. W salach lekcyjnych mogą znajdować się jedynie przedmioty i pomoce dydaktyczne, które da się dokładnie czyścić oraz dezynfekować. Pomoce dydaktyczne oraz meble są systematycznie czyszczone i dezynfekowane.
 15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub szafkach do tego przeznaczonych. Uczniowie nie  wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 16. Sprzęt sportowy używany na zajęciach wychowania fizycznego jest dezynfekowany po każdych zajęciach, a podłoga w sali gimnastycznej jest umyta detergentem lub dezynfekowana po każdym dniu zajęć.
 17. Sale lekcyjne oraz części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 18. W miarę możliwości (warunków pogodowych) zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu w czasie przerw pod nadzorem nauczycieli.
 19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.
 22. W trakcie zajęć świetlicowych obowiązują takie same zasady dotyczące higieny jak podczas zajęć lekcyjnych.  
 23. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są przez nauczycieli z zachowaniem zasad obowiązujących podczas zajęć lekcyjnych.
 24. Dla książek wprowadzony zostaje 5 dniowy okres kwarantanny po okresie wypożyczenia.
 25. Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzne procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

 1. Należy monitorować  codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 3. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 4. Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.
 5. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 7. Zaleca się usuniecie dodatków z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 4. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
 5. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 6. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi  objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 
 

 
Życzenia świąteczne

 

 

 
 

 
Dni wolne

UWAGA!

 

21 i 22 grudnia 2020 roku

 

dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 
 

 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sandomierzu


Szanowni rodzice, drodzy uczniowie!


W obecnej, trudnej dla wszystkich sytuacji, chcemy być jeszcze bliżej Was, chcemy być bardziej dostępni.
W związku z tym od 1 XII 2020 roku uruchamiamy telefoniczną pomoc psychologiczną.
Pod numerem telefonu

(15) 8323204 od poniedziałku do piątku,

w godzinach od 8.00 - do 16.00 dyżury będą pełnić:


Małgorzata Lis


Paulina Dębowska-Cieśla


Dorota Szymańska-Knobelsdorf


Michał Domka


Jeśli zatem odczuwasz stres, napięcie,
znalazłeś się w trudnej bądź kryzysowej sytuacji
potrzebujesz pomocy psychologa


Nie czekaj! - Zadzwoń do Nas!
 
 

 
Nauczanie zdalne

UWAGA

 

 

Nauczanie zdalne w szkole podstawowej jest

 

przedłużone do 22 grudnia 2020 roku

 
 

 
Nauczanie zdalne

 

Do 29 listopada uczniowie wszystkich klas szkół 

 

podstawowych uczą się w trybie zdalnym

 

 
 

 
Dzień wolny

 

 

Uwaga!

 

 

2 listopada 2020 roku jest dniem wolnym

 

od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 
 

 
<<  <  1   2   3   4   5   6   7   8   >  >>