do początku mapa serwisu kontakt  
Aktualności
Ogłoszenie Urzędu Gminy w Samborcu

Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym (zmiana ogłoszenia)

 

Gmina Samborzec w związku z przystąpieniem do programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, zaprasza rodziców uprawnionych uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie gminy Samborzec do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie w formie oświadczenia, którego wzór załączono do niniejszego ogłoszenia, a także do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w programie.

 

Gmina Samborzec planuje złożenie wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego o jednostkowej wartości do 3 500,00 zł dla uczniów szkół podstawowych i średnich, spełniających łącznie powyższe warunki (UWAGA – ROZSZERZENIE ZAKRESU WSPARCIA):

1. będących krewnymi w linii prostej, tj. dziećmi, wnukami, prawnukami lub praprawnukami osób, które pracowały w byłym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej w Samborcu lub w innym PPGR i mieszkały na terenie gminy, w której funkcjonował PPGR (a także, zgodnie z wyjaśnieniem nr 27 do programu Granty PPGR, jeżeli ich opiekun prawny jest potomkiem w linii prostej osoby, która pracowała w PPGR);
2. mieszkających na terenie gminy Samborzec;
3. nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 lub 2021, komputera przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub z dofinansowania zakupu tych rzeczy (lub korzystali ze sprzętu, ale laptopy zostały zwrócone do szkoły i nie pozostają w dyspozycji dzieci/uczniów - zgodnie z wyjaśnieniem nr 11 do programu Granty PPGR – w załączeniu).

 

Zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych ucznia spełniającego ww. warunki, o niezwłoczne złożenie oświadczenia na wzorze załączonym do niniejszego ogłoszenia (dla każdego dziecka oddzielnie).

 

Oświadczenie mogą złożyć również we własnym imieniu uczniowie pełnoletni, którzy kontynuują dalszą naukę w szkole średniej.

 

Zakupione komputery będą przekazywane uczniom/rodzicom uczniów na podstawie umowy darowizny na następujących warunkach:
- korzystanie ze sprzętu na czas nauki ucznia w szkole wskazanej w oświadczeniu;

- zachowanie własności sprzętu przez okres 2 lat od zakończenia projektu;
- wyrażenie zgody na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją przez okres 2 lat od zakończenia projektu, w tym do odkupienia sprzętu w przypadku jego zniszczenia,
- zobowiązanie się do corocznego okazania urządzenia do oględzin stanu technicznego pracownikowi gminy w Urzędzie Gminy w Samborcu lub w miejscu zamieszkania rodzica/osoby uprawnionej.

 

Uwaga: istnieje także dodatkowa możliwość zapewnienia dostępu do Internetu na 24 miesiące dla osób, które takiego dostępu są pozbawione. W takim jednak przypadku zmniejszy się wartość sprzętu, który zostanie zakupiony w takim przypadku dla danej osoby (np. koszt dostępu miesięcznego o wartości 40 zł brutto (wartość przykładowa) x 24 miesiące oznacza, że zostanie zakupiony dla tej osoby laptop o maksymalnej wartości 2540 zł pomniejszonej o wartość modemu).

 

Oświadczenia wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych prosimy przedłożyć do dnia 29.10.2021 roku dyrektorom szkół na terenie gminy Samborzec lub do Biura Podawczego w Urzędzie Gminy w Samborcu.

W sytuacjach szczególnych oświadczenie oraz zgoda mogą być złożone do 3.11.2021 r. do Biura Podawczego w Urzędzie Gminy w Samborcu.

 

UWAGA: Gmina Samborzec ma prawo weryfikować prawdziwość danych objętych złożonymi oświadczeniami, a także ma obowiązek informować właściwe organy w przypadku stwierdzenia poświadczenia nieprawdy w przedłożonych dokumentach lub udzielanych wyjaśnieniach!